Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย4

อัพเดท ss2 ตอนที่ 39 [13] ซับไทย

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องย่อ อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียงเรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องเรียกโทระออกมาจากหอก

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย จบซับไทย

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 1

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 2

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 3

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 4

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 5

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 6

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 7

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 8

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 9

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 10

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 11

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 12

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 13

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 14

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 15

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 16

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 17

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 18

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 19

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 20

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 21

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 22

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 23

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 24

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 25 จบซับไทย

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ตอนที่ 26

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 27 (1)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 28 (2)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 29 (3)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 30 (4)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 31 (5)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 32 (6)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 33 (7)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 34 (8)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 35 (9)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 36 (10)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 37 (11)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 38 (12)

Ushio to Tora (TV) 2015 ล่าอสูรกาย ภาค 2 ตอนที่ 39 (13)